વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 26th November 2021

આજના શુભ દિવસે - 1025

ચાંદી જેવા વાળ સમાજમાં બહુ માન અપાવે છે,
પરંતુ જો ખિસ્સામાં સોનાનો સિકકા હોય તો !

વિનુભાઇ જગડા
 ઇન્દુબેન જગડા
મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

 

(9:56 am IST)