વિવિધ વિભાગ
News of Saturday, 26th November 2022

આજના શુભ દિવસે - 1325

જે પ્રેમને જાહેર કરવામાં ન

આવે તે સૌથી પવિત્ર પ્રેમ છે.

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:10 am IST)