Gujarati News

Gujarati News

તા. ર૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૩, શનિવાર
તા. રપ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-ર, શુક્રવાર
તા. ર૪ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૧, ગુરૂવાર
તા. રર નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૩, મંગળવાર
તા. ર૧ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧ર, સોમવાર
તા. ૧૯ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૦ શનિવાર
તા. ૧૮ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૯, શુક્રવાર
તા. ૧૭ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, ગુરૂવાર
તા. ૧૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, બુધવાર
તા. ૧પ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૭, મંગળવાર